skulptura,drozyba  medine skulptura,medienos gaminiai medine skulptura,drozyba

Registruotis

Pavardė, vardas:

Prisijungimo vardas:

Jūsų el. pašto adresas:

Naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Portalas www.medinegalerija.lt (toliau tekste – "Portalas"), skirtas skulptūros bei dailės kūrinių iš medžio, taip pat kitokių medžio dirbinių eksponavimui. 
Portale gali būti eksponuojami tik Lietuvos medžio drožėjų, menininkų bei gamintojų dirbiniai.
2. Portalo darbą administruoja ir koordinuoja Viešoji įstaiga "Ditus" (toliau tekste – "Ditus"). 
3. Portalo Naudojimosi taisyklės (toliau tekste – "Taisyklės") skirtos ir privalomos visiems Portalo vartotojams, tiek registruotiems, arba ketinantiems registruotis Portale. Jei vartotojas nesutinka su Taisyklėmis (ar jų dalimi), jis neturi teisės būti registruotu vartotoju. 
4. Ditus turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kada keisti ar papildyti šias Taisykles. Pakeistos ar papildytos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale momento. 
5. Pradėjęs registruotis ar tapęs registruotu vartotoju, bet kuris vartotojas besąlygiškai sutinka su Portalo Taisyklėmis ir su vėlesniais jų pakeitimais ar papildymais. Visi registruoti Portalo vartotojai privalo reguliariai peržiūrėti Taisykles, kad laiku susipažintų su bet kokiais pakeitimais, jeigu tokių bus. 

Vartotojų registracija

6. Norint tapti registruotu Portalo vartotoju, reikia laikytis nustatytos registracijos tvarkos. 
Kiekvienas registruotas Portalo vartotojas registruodamasis automatiškai patvirtina, kad duomenys, kuriuos jis nurodė savo vartotojo profilyje yra tikri ir yra asmeniškai jo paties. 
7. Vienas registruotas vartotojas Portale gali turėti tik vieną savo vartotojo profilį. Viename vartotojo profilyje negali būti registruojami keli asmenys. Vartotojo (fizinio asmens) profilio nuotrauka turi būti geros kokybės, joje atpažįstamai aiškiai turi matytis pats vartotojas. 
8. Portale draudžiama kurti fiktyvius profilius, t.y. tokius profilius, kuriuose vartotojas nurodo ne savo asmeninius duomenis. Tokius profilius Portalas turi teisę ištrinti, o juos sukūrusio vartotojo profilį savo nuožiūra blokuoti arba ištrinti, bet kada be jokio išankstinio perspėjimo. 
9. Kiekvienas registruotas Portalo vartotojas privalo saugoti savo prisijungimo prie Portalo duomenis, t.y. el.paštą ir slaptažodį, ir neatskleisti jų kitiems asmenis. 
10. Bet kuris registruotas Portalo vartotojas bet kuriuo momentu gali nutraukti savo veiklą Portale (atsisakyti registruoto vartotojo statuso), ištrindamas savo vartotojo profilį, kurį jis sukūrė registruodamasis Portale. 

Portale talpinama informacija ir medžiaga

11. Portale gali būti talpinama tik Taisyklių 1 punkte nurodytus Portalo tikslus atitinkanti informacija ir medžiaga.
12. Portale draudžiama talpinti informaciją ir medžiagą: 
12.1. kuri sukurta ar naudojama pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises (autorių teises, gretutines teises, prekių ir paslaugų ženklų savininkų teises, dizaino savininko teises ir kt.); 
12.2. kuri žemina asmens garbę ir orumą ar pažeidžia kitas įstatymų saugomas asmenines neturtines teises ir vertybes (fizinio asmens vardą ir atvaizdą, juridinio asmens pavadinimą ir dalykinę reputaciją, ir pan.); 
12.3. kuri skatina prievartą, smurtą, tautinę, religinę ar rasinę neapykantą ar kitus LR įstatymų draudžiamus veiksmus; 
12.4. kuri šmeižia ar įžeidžia žmogų; 
12.5. kuri kitaip pažeidžia LR įstatymus; 
12.6. kurios turinyje yra ar gali būti kompiuterinių virusų ir kuri sukurta, norint pakenkti ryšių priemonių ir kompiuterių darbui, veiklai bei saugumui. 
12.7. kuri turi "surogatinio" el.pašto bruožų (spam, junk mail, chain letter ir pan.); 
12.8. kuri gali turėti neigiamos įtakos normaliam Portalo funkcionavimui, darbui bei saugumui;
12.9. bet kokią trečiųjų asmenų, jų prekių ar paslaugų reklamą.
13. Ditus neįsipareigoja tikrinti vartotojo talpinamos informacijos ir medžiagos atitikimo aukščiau pamintiems reikalavimams, tačiau konstatavus tokius pažeidimus Ditus turi teisę vienašališkai bet kada be išankstinio įspėjimo pašalinti tokią informaciją ir medžiagą, o vartotojo, kuris šią informaciją patalpino ir, profilį – laikinai blokuoti ar ištrinti. 
14. Ditus turi teisę prie Portale esančių vartotojo dirbinių nuotraukų, taip pat paties vartotojo duomenų ir foto patalpinti įvairią Ditus bei bet kokių kitų trečiųjų asmenų, prekių ir paslaugų reklamą ar kitų portalų nuorodas, nemokant vartotojui jokio atlyginimo.

Vartotojų santykiai su klientais

15. Komercinio pobūdžio veikla Portale leidžiama tik su atskiru raštišku Ditus sutikimu. 
16. Portale eksponuojamų medžio dirbinių pardavimo bei kitokie sandoriai tarp Portale registruotų vartotojų bei klientų vyksta tiesiogiai, t.y. nedalyvaujant Ditus.
Ditus neatsako prieš klientus už Portale eksponuojamų dirbinių kokybę, saugumą ir kitas savybes, taip pat registruotų vartotojų teikiamą informaciją bei veiksmus. Ditus taip pat neatsako prieš registruotus vartotojus už jų klientų veiksmus.
17. Kiekvienas Portalo vartotojas asmeniškai atsakingas už visą informaciją ir medžiagą, kurią jis talpina Portale ar siunčia klientams bei kitiems interesantams. Taip pat jis atsakingas už padarinius, kurie gali atsirasti dėl šios informacijos ar medžiagos talpinimo Portale. 

Asmens duomenų tvarkymas

18. Visi Portale pateikti asmens duomenys yra tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
19. Tapdamas registruotu Portalo vartotoju, asmuo automatiškai leidžia tvarkyti jo profilyje pateiktus duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. 
Vartotojas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. 
20. Kiekvienas registruotas Portalo vartotojas supranta ir sutinka, kad jo profilio duomenys bus viešai prieinami (išskyrus tam tikrus duomenis, kurių viešumą Portalo vartotojas pats gali apriboti) ir kad šių duomenų naudojimas nepriklauso nuo Ditus. 

Atsakomybė

21. Ditus neprisiima jokios atsakomybės už informaciją ir medžiagą, patalpintą Portale, ir už padarinius (įskaitant teisinius), kurie gali atsirasti dėl informacijos ir medžiagos patalpinimo Portale. 
22. Ditus neprisiima jokios atsakomybės už Portalo prieinamumą, vartotojų ir klientų tarpusavio bendravimą, bet kokias techninio pobūdžio problemas, susijusias su Portalo veikla, Portalo vartoto profilių duomenų pakeitimus dėl neautorizuoto kitų asmenų prisijungimo. 
23. Visa Portalo veikla ir jame prieinamos paslaugos yra teikiamos, be jokių papildomų Ditus garantijų. 
Ditus neprisiima jokios atsakomybės už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, susijusius su Portalo naudojimu ir jame prieinamomis paslaugomis. 
24. Ditus turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo koreguoti Portalo vidaus struktūra ir dizainą, keisti Portalo veiklos koncepciją, taip pat laikinai sustabdyti ar visiškai nutraukti Portalo veiklą
Ditus neprisiima jokios atsakomybės už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, susijusius su šiais veiksmais.
25. Jeigu vartotojas pažeidžia Taisykles, Ditus turi teisę savo nuožiūra bet kada be išankstinio perspėjimo ištrinti registruotų vartotojų profilius, blokuoti ar dalinai riboti prisijungimą prie jų, neprisiimdama už tai jokios atsakomybės. 
26. Jei vartotojui, kuris pažeidė Portalo Taisykles, yra blokuotas prisijungimas prie jo vartotojo profilio Portale, ar jo profilis buvo ištrintas iš Portalo, tokiu atveju tam vartotojui nekompensuojami jokie finansiniai nuostoliai. 

Baigiamosios nuostatos

27. Ditus turi teisę siųsti informaciją Portale registruotiems vartotojams el.paštu. 
28. Visi ginčai tarp Ditus ir Portalo vartotojų sprendžiami taikiu derybų būdu. Jei tokiu būdu ginčų nepavyksta išspręsti, jie sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka. 
29. Vartotojas privalo daryti viską, kad apsaugotų Ditus teisinius interesus nuo visų bet kokiu pavidalu gautų ir su Portalo naudojimusi susijusių trečiųjų asmenų pretenzijų ir reikalavimų dėl šio konkretaus vartotojo. 
30. Vartotojas, pastebėjęs bet kokius Taisyklių pažeidimus, skatinamas apie tai pranešti Ditus el.paštu: info@ditus.lt arba "Tautos policijai". Vartotojams, pranešusiems apie tai, Ditus iš anksto dėkoja.

Naudojimosi taisykles perskaičiau ir su jomis sutinku.

* Daugiau informacijos galėsite įvesti prisijungę.

medienos gaminiai

Copyright © "Medinė galerija" 2009m.